2022: Walkthrough by Louis Koot

De zwarte tekst is Nederlands, de Blauwe tekst is Engels

Dutch and English walkthrough.  The black text is in Dutch and the blue text is in English

In deze game ben je een witte kat en ga je op avontuur om de gestolen ziel van je meester te redden. De game is "Point and Click" en je kunt niet zelf je game saven. De game saves je voortgang telkens als je de game verlaat. De gewone cursor is een blauw pijlje maar deze veranderd vanzelf in een oogcursor, een handcursor, een praatcursor en een deurcursor op objecten van belang, al naar gelang of je het object kunt bekijken, kunt pakken, kunt praten met andere creaturen of het gebied kunt verlaten. Er zijn Steam-prestaties  te verdienen in deze game, maar die ga ik hier niet noemen. Doe gewoon alles wat je moet doen en je zult al die stomme Steam prestaties vanzelf verdienen

In this game you are a white cat and you will go on an adventure to save your master's stolen soul. The game is "Point and Click" and you cannot save your game yourself. The game saves your progress every time you exit the game. The regular cursor is a blue arrow, but it automatically turns into an eye cursor, a hand cursor, a talk cursor, and a door cursor on objects of interest, depending on whether you can view the object, grab it, talk to other creatures. The doorcursor is to EXIT the area or to enter or leave buildings There are Steam achievements to be earned in this game, but I won't list them here. Just do whatever you need to do and you'll earn all those stupid Steam achievements by itself

Prologue / Proloog

Een witte kat loopt al 2 dagen in een sneeuwstorm door de bergen. De kat is hopenloos verdwaald en zeer verzwakt door de kou en door honger en dorst.

A white cat has been walking through the mountains in a snow storm for 2 days. The cat is hopelessly lost and very weakened by the cold and by hunger and thirst

Kat weet de weg terug naar zijn huis niet meer dus het enige dat erop zit is om maar gewoon door te strompelen.  Linksklik in het scherm om Kat verder naar links te bewegen. Je scherm scrolt mee naar links en het tekstscherm zal vanzelf verdwijnen.  Blijf naar links lopen tot voorbij een eenzame kale boom. Bovenaan de helling staat een eenzaam huisje, maar vlak voor het huisje is het gedaan met Kat's uithoudingsvermogen en hij valt bewusteloos neer op de ijskoude en besneeuwde grond. Klik op de deur van het huisje of blijf gewoon even wachten en........

Cat doesn't know the way back to his house anymore so all that's left is to just stumble on. Left click in the screen to move Cat further to the left. Your screen will scroll to the left and the text screen will disappear by itself. Keep walking to the left until you pass a lonely bare tree. At the top of the slope is a lonely cottage, but just in front of the cottage Cat's stamina is over and he falls unconscious on the icy and snowy ground. Click on the door of the house or just wait and ........

De Schilder, de bewoner van het huis, komt naar buiten en raapt Kat op en neemt hem mee naar binnen om Kat te verzorgen

The Painter, who is the resident of the house, comes out and picks up Cat and takes him inside to take care of Cat

Er zijn dan 3 maanden verstreken en Kat woont nu in het huisje van de schilder. Het is inmiddels lente geworden

Linksklik met de praat cursor op Kat en lees wat de schilder te vertellen heeft. De schilder heeft Kat de naam Yang gegeven, maar ik blijf je Kat noemen

3 months have passed and Cat now lives in the house and the resident is now his master. It's spring now

 Left click with the talk cursor on Cat and read what the painter has to say. The painter has named you Yang, but I shall keep calling you Cat

Klik in het tekstscherm om de volgende zinnen te lezen. 

Click in the text screen to read the following sentences. 

De schilder wil een Kersenboom zaadje planten in de tuin zodat er de volgende lente een kersenboom in de tuin zal staan. Klik weer in het tekstscherm en....De schilder staat nu op en je bent nu de schilder. Zoek de deurcursor, aan de rechterrand van het scherm, linksklik dan en.......we belanden buiten. De schilder verteld dat de beste plek om een kersenboom te planten is voor het huis is

The Painter wants to plant a Cherry tree seed in the garden so that there will be a cherry tree in the garden next spring. Click again in the text screen and .... The painter now stands up. You are now the painter. Find the door cursor, on the right edge of the screen, then left click and ....... we end up outside. The painter tells that the best place to plant a cherry tree is in front of the house

Rechtsboven, in de bovenste zwarte rand, staat nu een rugzak. De rugzak is je inventaris waarin alle spullen die je oppakt worden opgeslagen. Door op je ESCAPE-toets te drukken kun je dee game verlaten. De game onthoud automatisch al je vorderingen en als je terug komt in de game ga je gewoon verder waar je was gebleven

At the top right, in the top black border, there is now a backpack. The backpack is your inventory in which all the things you pick up are stored. You can exit the game by pressing your ESCAPE key. The game automatically remembers all your progress and when you come back to the game you just pick up where you left off

Beweeg je cursor over het scherm. Op sommige plekken veranderd de cursor in een oog, een hand of in de deurcursor. Met het oog bekijk je dingen en lees je in het tekstscherm wat de schilder er over te vertellen heeft. Met de handcursor pak je items op die dan worden opgeslagen in je rugzak inventaris.

Move your cursor across the screen. In some places, the cursor turns into an eye, a hand, or the door cursor. You look at things with the eye and you read in the text screen what the painter has to say about it. Use the hand cursor to pick up items that are then stored in your backpack inventory

Links is een kleine vijver dat gevoed wordt door een watervalletje. Voor de vijver staat een bamboe emmer. 

Bekijk de vijver. De vijver bevat mooi helder en zuiver water. Pak de bamboe emmer. De emmer beland in je inventaris

To the left is a small pond fed by a small waterfall. In front of the pond is a bamboo bucket. 

Check out the pond. The pond contains beautiful clear and pure water. Take the bamboo bucket. The bucket ends up in your inventory

De screenshot hierboven legt uit hoe je een item weer uit de inventaris kunt pakken. Open de inventaris, dus linksklik rechtsboven op je rugzak, en selecteer dan de bamboe emmer en klik op het handicoontje om de emmer uit inventaris te pakken. Vanzelf ga je uit de inventaris en je cursor is nu de emmer. Klik met de emmer op de vijver om de emmer te vullen met helder en schoon vijverwater.

The screenshot above explains how to get an item out from inventory to use it in the game. Open the inventory, so left click on the top right on your backpack, and then select the bamboo bucket and click on the hand icon to take the bucket from inventory. You will automatically go out of the inventory and your cursor is now the bucket. Click on the pond with the bucket to fill the bucket with clear and clean pond water.

Bij de voordeur van je huisje leunt het stekje van de kersenboom en ook een scoffel. Pak de jonge kersenboom en pak de schoffel

In de voortuin zie je een kale plek aarde....bekijk die kale plek.....Het is een goede plek om er de kersenboom te planten

At the front door of your house leans the cherry tree seedling and also a hoe. Take the cherry tree seedling and take the hoe

In the front yard you see a bare spot of earth (soil) .... look at that bare spot ..... It is a good place to plant the cherry tree seedling, the painter tells you.

Je moet die aarde plek echter eerst nog even omwoelen met je schoffel. Dus pak de schoffel uit inventory en.......

However, you have to hoeing up that soil spot with your hoe first. So take the hoe from inventory and .......

klik met de schoffel dan op de aarde plek om die plek even te los te schoffelen

then click on the earth spot with the hoe to hoe that spot

Pak dan de kersenboom stek uit de inventaris en plant het stekkie in de omgewoelde aarde. 

Pak dan de met vijverwater gevulde emmer uit inventory en giet de emmer leeg op de geplante boom

Then take the cherry tree seedling from the inventory and plant it in the churned up earth.

Then take the bucket filled with pond water from inventory and empty the bucket on the planted tree

De kleine kersenboom begint meteen te bloeien

The little cherry tree starts to bloom right away

Nu kunnen we gaan slapen, dus ga terug je huisje binnen en.......we gaan slapen en het word dan nacht

Now we can go to sleep, so go back into your house and ....... we go to sleep and it will be night

Je bent nu Kat. De schilder  zit te schilderen aan zijn tafel. Op de tafel staat een rek met schilderskwasten en een olielampje dat nu brand en licht geeft in de kamer. Ook staat er een theekopje op de tafel. Er hangen 4 wandtapijten met schilderingen aan de muur. Rechts naast te tafel staat de kachel. Op de kachel staat een theepot. Rechts naast de kachel ligt de slaapmat van Kat op de grond en rechts in de hoek staat de ladder naar de zolder.  

You are now Cat. The painter is painting at his table. On the table is a rack with paint brushes and an oil lamp that now burns and lights up the room. There is also a teacup on the table. There are 4 tapestries with paintings on the wall. To the right of the table is the stove. There is a teapot on the stove. To the right of the stove is Cat's sleeping mat on the floor and in the right corner is the ladder to climb up to the attic.

Bekijk de 4 wandtapijten, het kwastenrek, het theekopje, de kachel en de theepot. Als je met je handcursor op het olielampje klikt dan gaat het uit, maar klik het olielampje ook weer aan..  Klik met je hand op de slaapmat van Kat en........Kat gaat op zijn mat liggen om te gaan slapen maar dan verschijnt de Soul Stealer en die zuigt de Ziel van de Schilder op.

Look at  the 4 tapestries, the paintbrush rack, the teacup, the stove and the teapot. If you click with your hand cursor on the oil light, it will go out, but click the oil light again.. Click with your hand on Cat's sleeping mat and ... Cat lies down on his mat to go to sleep but then the Soul Stealer appears and sucks up the Painter's Soul.

Het zielloze lichaam van de schilder ligt op zijn slaapmat. Bekijk het zielloze lichaam van de schilder.

Kat besluit om de ziel van de schilder  terug te gaan halen. Klik met de deurcursor op de zolder ladder om omhoog te klimmen naar de zolder

The soulless body of the painter lies on his sleeping mat. View the soulless body of the painter.

Cat decides to get the painter's soul back. Click with the door cursor on the attic ladder to climb up to the attic

Zodra Kat op zolder is beland krijg je een mededeling over geesten en demonen en hoe die zichtbaar te maken 

As soon as Cat lands on the attic you will receive a message about ghosts and demons and how to make them visible

Vanaf nu heb je de beschikking over Ghost Vision via het Kat icoon, rechtsboven in de zwarte balk. Klik op het Kat icoon om de Ghost Vision in en uit te schakelen. Als je Ghost Vision inschakeld krijg je 2 grote ogen in je scherm en zie je alle geesten en demonen die er in de ruimte aanwezig zijn. Ook zie je dan items die alleen in de geestenwereld zichtbaar zijn. Kat heeft echter nog geen inventaris

 From now on you have access to Ghost Vision via the Cat icon, in the top right corner of the top black bar. Click the Cat icon to toggle the Ghost Vision on and off. When you switch on Ghost Vision you get 2 big eyes in your screen and you see all the ghosts and demons that are present in the room. You will also see items that are only visible in the spirit world. However, Cat has no inventory yet

Klik het tekst scherm weg en loop dan door naar links, naar het demon hoofd. Boven Kat hangen er 3 bosje kruiden aan een muurbalk. Achter het Demon hoofd staat een rode kast. Die kast heeft 2 deurtjes en 2 laden. Voorbij de kast bungelen er 2 geest hoofden aan de muurbalk, het zijn een vrouw hoofd en een man hoofd.  Boven die beide hoofden staat een Geest Zegel op de balk. 

Voor je gaat praten met het Demon hoofd bekijk je eerst die 3 bosjes kruiden (herbs), die aan de muurbalk hangen. Op het middelste bosje kruiden krijg je de hand maar Kat wil dat bosje niet pakken want hij heeft nog niets om het in te doen. Ga dan praten met het Demon Hoofd en lees wat het hoofd te vertellen heeft. Klik steeds in het tekstscherm om de volgende zinnen te lezen. 

Het Demon hoofd verteld dat er iets vreemds is gebeurd in de Geestenwereld. Er was een donderstorm en plotseling viel er een heel oude vaas (vessel) omlaag waar de Soul Stealer uit kwam gekropen, die vervolgens verdween. Het Demon Hoofd legt dan uit wat Kat moet doen om de Ziel van de schilder terug te krijgen maar het hoofd zegt ook dat Kat een speciale sleutel nodig heeft om in de Geestenwereld te kunnen komen. Het hoofd weet niet waar Kat die sleutel kan vinden, maar wellicht ziet het er niet uit als een sleutel.

Close the text screen and then continue to the left, to the demon head. Above Cat there are 3 bunches of herbs hanging on a wall beam. Behind the Demon head stand a red cabinet. The cabinet has 2 doors and 2 drawers. Beyond the red cabinet there are 2 ghost heads dangling from the wall beam, they are a woman's head and a man's head. Above both heads is a Ghost Seal on the beam.

Before you start talking to the Demon head, first look at those 3 bunches of herbs that hang on the wall beam. You get your hand on the middle bunch of herbs, but Cat doesn't want to take that herb because he doesn't have a inventory to put it in yet. Then go talk to the Demon Head and read what the head has to say. Always click in the text screen to read the following sentences.

The Demon head tells that something strange has happened in the Spirit World. There was a thunderstorm and suddenly a very old vase (vessel) fell down and the Soul Stealer crawled out of it. The Demon Head then explains what Cat needs to do to get the Painter's Soul back, but the head also says that Cat needs a special key to get into the Ghost World. The head doesn't know where Cat can find that key, but it might not look like a key.

Als het gesprek met het Demon hoofd ten einde is gekomen loop je door naar de rode kast. Open beide deurtjes van de kast en open ook beide laden van de kast. Op de bovenste plank, in de kast,  ligt een Demon oorring te schitteren en in de linker la steekt een oranje Buidel (Pouch). Probeer de Ghost oorring te pakken, maar Kat wil de ring niet pakken want hij heeft nog niets om het in op te bergen. 

When the conversation with the Demon head has ended, continue to the red cabinet. Open both doors of the cabinet and also open both drawers of the cabinet. On the top shelf a Demon earring is shining and in the left drawer is an orange Pouch. Try to get the Ghost earring, but Cat won't take the ring because he doesn't have anything to store it in yet.

Dus pak de oranje buidel uit de linker la en.......De oranje buidel verdwijnt naar rechtsboven en het is vanaf nu je inventaris. Dus je hebt nu ook een inventaris dus pak nu de Ghost oorring uit de kast. Onder de 2 bungelende geest hoofden staat een kist, een klen kastje en de vaas waar die Soul Stealer uit is gekropen. Bekijk de kist, het kleine kastje en die Soul Stealer vaas. Probeer dan of Kat die Geest Zegel kan pakken, die boven de 2 bunggelende hoofden op de balk staat. Helaas.....dat Geest Zegel staat te hoog voor Kat. Ga nu praten met de 2 bungelende hoofden.. Ga door de conversatie.....

So take the orange pouch from the left drawer and ....... The orange pouch disappears to the top right and it is now your inventory. So grab the Ghost earring out of the cabinet . Under the 2 dangling ghost heads is a chest, a small cupboard and the vase that Soul Stealer crawled out of. Look at the chest, the small cupboard and that Soul Stealer vase. Then try if Cat can grab that Ghost Seal, which is above the 2 dangling heads on the beam. Unfortunately ..... that Ghost Seal is too high for Cat. Now go talk to the 2 dangling heads.. Continue the conversation .....

Kat vraagt of de hoofden die Geest Zegel voor hem willen pakken, maar de hoofden willen er iets voor terug. Wel.....je hebt nog maar 1 item in je inventaris en dat is de oorring. Dus linksklik rechtsboven op je oranje zakje en selecteer dan de oorring en klik op de hand icoon om de oorring uit je zakje te pakken.  Klik vervolgens met de oorring op de 2 hoofden om de oorring aan ze te geven en......

Cat asks the heads to get that Ghost Seal for him, but the heads want something in return. Well ..... you only have 1 item in your inventory and that is the earring. So left click on top right on your orange pouch and then select the earring and click on the hand icon to take the earring from your bag. Then click with the earring on the 2 heads to give the earring to them and ......

De hoofden smijten het Zegel op de grond. Pak het Zegel....

The heads hurl the Seal on the ground. Take the Seal....

Je leest dan dat dit het persoonlijke zegel is van de schilder, hij stempelt er zijn schilderijen mee af. 

Loop terug naar rechts, tot onder de 3 hangende bosjes kruiden. Pak nu het middelste bosje kruiden. Het bosje kruiden beland in je oranje zakje.

You then read that this is the personal seal of the painter, he stamps his paintings with it.

Walk back to the right, until under the 3 hanging bushes of herbs. Now take the middle bunch of herbs. The bunch of herbs ends up in your orange bag.

 

Loop door naar rechts en daal via het vloergat terug omlaag naar de kamer

Continue to the right and descend through the floor hole back down to the room

Terug in de kamer ben je uit Ghost Vision, dus klik weer op Cat, rechtsboven om weer in Ghost Vision te geraken. 

Op de kachel staat een theepot. Pak het bosje kruiden uit de inventaris en gooi dan de kruiden in de theepot.

Back in the room you are out of Ghost Vision, so click on Cat again at the top right to get back into Ghost Vision. 

There is a teapot on the stove. Take the bunch of herbs from the inventory and then throw the herbs into the teapot.

 Onmiddelijk wordt er hete kruiden thee in de theekom gegoten en de thee verspreid nu kruiden walm door de kamer.

 Pak het Geest Zegel uit inventory en klik met de zegel op het middelste wandtapijt en...........

Immediately hot herbal tea is poured into the tea bowl and the tea now spreads herbal smoke throughout the room. 

Take the Ghost Seal from inventory and click with the seal on the middle tapestry .....and.......

...Het middelste tapijt verandert in een portaal naar de Geesten Wereld en vanzelf gaat Kat er door heen en hij beland in het schilderij.......

...The  middle tapestry  turns into a portal to the Spirit World and Cat goes through it automatically and he ends up in the painting .......

Je krijgt een mededeling over dat je in de inventaris items met elkaar kunt combineren tot een nieuw item. Klik dit scherm weg.

You will receive a message that you can combine items in the inventory into a new item. Click this screen away.

Bij de boom staat een meer dan levensgrote Kikker dat een riem om haar middel heeft waar een boel munten aan steekt. 

Praat met de kikker en Kat vraagt of hij een munt mag pakken uit haar riem. Maar dat mag niet van de kikker

Near the tree stand a big Frog that has a belt around her waist with a lot of coins on it. 

Talk to this Frog and Cat asks if he can take a coin. But that's not allowed

In de boom hangt een bijenkorf, aan de rechter tak. Links leunt er een vogel schedel tegen de boom. Achter de boom mis een vijver en de vijver zit een groene kikker op een  blad dat in de vijver drijft. Pak de bijenkorf uit de boom. De bijenkorf beland in de inventaris. Bekijk de vogel schedel. Loop naar links en ga dan praten met de groene kikker. De kikker verteld dat de kweade geest van een kraanvogel tot leven is gekomen. Ga verder door dit gesprek om meer te lezen over die kraanvogel geest

In the tree hangs a beehive, on the right branch. To the left is a bird skull leaning against the tree. Behind the tree is missing a pond and the pond has a green frog on a leaf floating in the pond. Take the beehive from the tree. The beehive ends up in the inventory. View the bird skull. Walk to the left and then talk to the green frog. The frog tells that the evil spirit of a crane has come to life. Continue through this conversation to learn more about that crane ghost

Ga dus weer in Ghost Vision om die Kraanvogel geest te zien. De kraavogel loopt heen en weer door de vijver

So go back into Ghost Vision to see that evil Crane ghost. The crane bird walks back and forth through the pond

Je kunt in Ghost Vision blijven of je doet dat niet. Ik ga even uit Ghost Vision omdat dit voor het onmiddelijke vervolg makkelijker is. 

Tussen het gras is een doorgang naar de vijver in op dat pad ligt witte klei. Pak met je handcursor een handvol van dat witte klei

You can stay in Ghost Vision or you don't. I'm going to leave Ghost Vision for a while because it's easier.

Between the grass is a passage to the pond. On that path lies white clay. Grab a handful of that white clay with your hand cursor

Loop door naar links tot Kat de Monnik heeft bereikt. Rechts van de monnik leunt een kapotte drum tegen de rotsen.  

Links van de monnik kun je verder door naar de kust. De monnik zit op een mat en hij verkoopt diverse spullen die voor hem op de mat staan. 

Continue to the left until Cat reaches the Monk. To the right of the monk, a broken drum is leaning against the rocks.

To the left of the monk you can continue to the coast. The monk is sitting on a mat and he is selling various things that are on the mat in front of him. 

Bekijk alle spullen die voor de monnik op zijn matje staan en ga dan met de monnik praten....je moet met je oog op elk van de spullen klikken om te lezen wat het is. Van links naar rechts zijn  dit: Een rol zijde en het kost 20 munten, een beschilderde waaier en die kost 5 munten, een leeg kistje dat 10 munten kost,  een kralen snoer kost 5 munten, een kapotte amulet met een draak afb eelding kost 1 munt,  een water kruik kost 4 munten en een olielamp die 2 munten moet kosten. Pak de kapotte Drum.

Check out all the items that are on the monk's mat and then go talk to the monk. You have to click with your eye on each of the those items to read what it is.  From left to right these items are: A roll of silk costs 20 coins, a painted fan costs 5 coins, an empty chest costs 10 coins, a string of beads costs 5 coins, a broken amulet with a dragon image costs 1 coin, a water jug costs 4 coins and an oil lamp that should cost 2 coins.   Take the broken Drum. 

Ga dan met de monnik praten. De monnik verteld dat de Soul Stealer hier voorbij is gekomen en dat hij met hulp van de zeemeerminnen de zee is overgestoken. De monnik verwacht ook dat Kat wel enige van zijn spullen nodig zal hebben, maar Kat heeft nu nog geen munten om ook maar iets te kunnen kopen. Als je klaar bent met praten met de monnik ga je verder door naar links en dan klik je de witte pijl om terecht te komen op het strand bij de zee

Then go talk to the monk. The monk tells that the Soul Stealer passed here and that he crossed the sea with the help of the mermaids. The monk also expects that Cat will need some of his stuff, but Cat doesn't have any coins yet to buy anything. When you are done talking with the monk go further to the left and then click the white arrow to end up on the beach by the sea

Bij het bosje wit / gele bloemen ligt een Munt.  Op de boomtak, die boven de wit / gele bloemen hangt, zit dennen hars (pine resin). 

Bij de 2 stenen ligt een St. Jacops Schelp. Pak de munt en  pak dat dennen hars van de boomtak. Pak ook de St. Jacops Schelp.

Near the bunch of white / yellow flowers is a Coin. On the tree branch, which hangs above the white / yellow flowers, is pine resin.

Near the 2 stones is a Scallop Shell. Take the coin and get that pine resin from the tree branch. Also take the Scallop Shell.

Loop dan door naar de rand van het strandje en......een Karper vis verschijnt in het water. Praat met de vis.....de vis wil dat Kat hem opeet. 

Praat verder met de Karpervis om erachter te komen waarom de vis opgevreten wil worden. 

De vis verteld dat hij niet stroom opwaards kan zwemmen om te veranderen in een draak, wat wel de bedoeling is voor een karper.

Then walk to the edge of the beach and ...... a Carp fish appears in the water. Talk to the fish ..... the fish wants Cat to eat him.

 Continue to talk to the Carp Fish to find out why the fish wants to be eaten. 

The fish tells that he can't swim upstream to turn into a dragon, which is what a carp is supposed to do.

Kat beloofd de karper te helpen, maar hij weet nog niet hoe hij dit mkoet doen. 

Open de inventaris en combineer dan het dennen hars met de St. Jacops Schelop om gedroogde hars te krijgen.

Cat promises to help the carp, but he doesn't know how to do this yet. 

Open the inventory and then combine the pine resin with the St. Jacob's Shellop to get dried resin.

Ga terug rechts naar de Monnik, via de witte pijl

Go back  to the Monk, through the white arrow

Kat heeft nu 2 munten, dus pak ze uit de inventaris en geef ze aan de Monnik zeg dan dat je het olielampje wil kopen en.....Kat koopt het olielampje

Cat now has 2 coins, so take them from the inventory and give them to the Monk then say you want to buy the oil lamp and ..... Cat buys the oil lamp

We gaan nu even wat spullen in de inventaris met elkaar combineren

In de inventaris combineer je dan de oilelamp met het gedroogde hars en.....je hebt dan een schelp met vloeibaar hars

We are now going to combine some items in the inventory

In the inventory you then combine the oil lamp with the dried resin and ..... you then have a shell with liquid resin

Combineer dan het wespennest met de kapotte drum om de wespen in de drum te plaatsen

Then combine the wasp nest with the broken drum to place the wasps in the drum

Combineer het witte klei met de drum om de drum te verzegelen zodat de wespen er niet uitvliegen

Combine the white clay with the drum to seal the drum so that the wasps don't fly out

Loop terug naar de vijver en ga er weer in Ghost Vision om de kraanvogel weer te zien. Pak de Drum uit inventaris en geef de drum aan de kraanvogel en......

Walk back to the pond and enter Ghost Vision again to see the crane again. Take the Drum from inventory and give the drum to the crane and ......

....de kraanvogel is blij met de drum en haar humeur is zeer verbeterd

.... the crane is happy with the drum and her mood has improved a lot

Praat weer met de groene kikker. De groene kikker is Kat dankbaar en zegt dat haar zuster nu zal willen helpen, en dat is die enorme kikker die rechts naast de boom staat

Talk with the green frog again. The green frog is grateful to Cat and says her sister will now want to help, which is the huge frog standing to the right of the tree

Dus ga weer praten met die enorme kikker en raap dan de munt van de grond, die Kat mag hebben als beloning

So go talk to that huge frog again and then pick up the coin from the ground, which Kat can have as a reward

Ga terug naar de monnik en geef hem de zojuist verkregen munt en praat met de monnik en.....

Go back to the monk and give him the coin you just obtained and talk to the monk and .....

Kat koopt het Amulet en als kado krijgt hij ook een waterkruik. De talisman is gebroken en er staat een afbeelding van een draak op

Cat buys the Amulet and as a present he also gets a Gourd. The talisman is broken and it has a dragon image on it

Combineer in de inventaris het dennen hars met de gebroken talisman (amulet) om de talisman te repareren

In the inventory, combine the pine resin with the broken talisman (amulet) to repair the talisman

Sluit de inventaris en ga, via de witte pijl, terug naar het strandje

Close the inventory and go back to the beach via the white arrow

Loop door naar de zee zodat de karper vis weer verschijnt en geef dan de draken talisman aan de vis en......

Walk to the sea so that the carp fish appears again and then give the dragon talisman to the fish and ......

Karper Mini-game: Carp Mini Game:

Je bent nu even de karper en bent onderwater. De vis zwemt vanzelf omhoog, maar je moet de vis naar links en rechts bewegen om al het omlaag vallende puin te vermijden. Als je erin slaagd om de karper helemaal omhoog te krijgen dan veranderd de vis in een draak. Lukt het je niet om de vis de top te laten bereiken dan klik je "Repeat" of "Continue".  "Repeat" = het opnieuw proberen. "Continue"=  Mini game overslaan. Als je deze mini game overslaat dan veranderd de vis toch in een draak

You are now the carp and you are underwater. The fish will swim up on its own, but you have to move the fish left and right to avoid all the falling debris. If you manage to get the carp all the way up, the fish will turn into a dragon. If you can't get the fish to reach the top, click "Repeat" or "Continue". "Repeat" = try again. "Continue"= Skip mini game. If you skip this mini game, the fish will turn into a dragon nevertheless, so it is not really necessary to successfully complete this mini game

Als de karper veranderd is in een draak ga je ermee praten en...........De draak is dankbaar en geeft Kat dan parels. De parels zijn de zaden van een parel boom

When the carp has turned into a dragon, you go talk to it and ........... The dragon is grateful and then gives Cat pearls. The pearls are the seeds of a pearl tree

De draak neemt Kat vervolgens mee naar de overkant van de zee en onderweg zije een paar zeemirminnen in het water. 

The dragon then takes Cat to the other side of the sea and along the way are a few mermaids in the water.

De draak levert Kat dan af op de kust aan de overkant van de zee

The dragon then delivers Cat to the shore across the sea

Loop ietsjes door naar links  en.....Kast botst tegen een jonge draak aan. Het strandje ligt bezaait met gouden munten. Achter Kat zie je een hoopje aarde (dirt) plek tussen het gras. Voor Kat ligt een dode rat in het gras bij de ronde rots. Bekijk die "dirt" plek. Kat zegt dat je er een parel boom op kunt planten. Pak de dode rat

Walk slightly to the left and ..... Closet bumps into a young dragon. The beach is strewn with gold coins. Behind Cat you see a pile of dirt between the grass. In front of Cat is a dead rat in the grass by the round rock. Check out that "dirt" spot. Cat says you can plant a pearl tree on it. Take the dead rat

Ga praten  met de draak.

Go talk to the dragon.

Deze draak is gek op goud en juwelen en Kat moet de draak goud of juwelen betalen om te mogen passeren. 

De parels die kat van de rode draak heeft gekregen zijn niet genoeg als betaling. Selecteer dus in de inventaris de parels en.......

This dragon loves gold and jewels and Kat has to pay the dragon gold or jewels to pass. 

The pearls that cat got from the red dragon are not enough as payment. So select the pearls in the inventory and .......

......stop de parels dan in het hoopje aarde (dirt), achter Kat, om er een parelboom uit te laten groeien, maar.....

......then put the pearls in the pile of dirt (dirt), behind Kat, to grow a pearl tree from it, but.....

.....er wil niet meteen een boom groeien uit de parels. 

Loop terug naar de zee en pak dan de water kruik uit de inventaris en vul de kruik met water uit de zee. 

Giet de kruik dan leeg op de aarde plek en......

.....there will not immediately grow a tree from the pearls. 

Walk back to the sea and then take the water Gourd from the inventory and fill it with water from the sea. Then empty the Gourd on the dirt spot and ......

.....een boom schiet nu de lucht in. Klim de boom in en.......

.....a tree now grows from the pear seeds. Climb into the tree and .......

Kat beland hoog in de lucht op een tak van de parel boom. Loop over de tak naar links en......

Cat ends up high in the air on a branch of the pearl tree. Walk over the branch to the left and ......

........Aan het einde van de tak beland Kat bij de Wijze Man, die op een wolkje perzikken van Onsterfelijkheid zit te eten. Praat met de vent.....

Blijkbaar zijn we in de Hemel beland. De Wijze Man wil Kat wel helpen maar dan mort Kat hem eerst de Phoenix Veer brengen

........At the end of the branch, Kat ends up at the Wise Man, who is eating peaches of Immortality on a cloud. Talk to the guy.....

Apparently we have arrived in Heaven. The Wise Man wants to help Kat but then Kat first brings him the Phoenix Feather

Links is de witte pijl. Klik de witte pijl en.........Kat daalt terug omlaag op een wolje en is dan in een Bos beland. We gaan verder op Pagina 2

To the left is the white arrow. Click the white arrow and ......... Cat descends back down on a wool and has ended up in a forest. We continue on Page 2

Go to Page 2 / Naar Pagina 2

2021: Walkthrough by Louis Koot